צור שריקי

מנכ״ל העמותה

משרד: +972 3 726 5561 אימייל: tsour@dreamdoctors.org.il